در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

خوی

شنبه 12 آذر 1401
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  15:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / پذیرایی

  قیمت

  1,980,000 ریال

  صندلی خالی : 9

  توضیحات:
  امکانات سرویس: پذیرایی، صادق فتحعلی لو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

  قیمت

  1,980,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، موسوی/محسنی فر
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

  قیمت

  1,980,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / اینترنت / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، ولیزاده
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

  قیمت

  1,980,000 ریال

  صندلی خالی : 10

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، اژدری
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  21:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

  قیمت

  1,980,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، موسوی/موسی زاده
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

  قیمت

  1,980,000 ریال

  صندلی خالی : 14

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، جنگی/چراغی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  22:30

  نوع اتوبوس

  MAN VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

  قیمت

  1,980,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، موسوی/فلاحی
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  خوی

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع

  قیمت

  1,980,000 ریال

  صندلی خالی : 18

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع، عارف جعفرلو