در حال بارگذاری ...

روز قبل

تهران

کرمانشاه

شنبه 12 آذر 1401
روز بعد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  08:15

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  09:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / تخت شو

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 24

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  10:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شو

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  11:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / تخت شو

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  امکانات سرویس: تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  12:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شو

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 20

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شو

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  بین راهی

  کرمانشاه

  ساعت

  13:30

  نوع اتوبوس

  classicus 2+2

  قیمت

  980,000 ریال

  صندلی خالی : 39

  توجه:
  بین راهی و با سرویس تهران به جوانرود می باشد
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شو

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  18:45

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شو

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 23

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / تخت شو

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  22:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / تخت شو

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 25

  توضیحات:
  امکانات سرویس: تخت شو
 • از پایانه

  پایانه غرب

  پایانه مقصد

  کرمانشاه

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / تخت شو

  قیمت

  1,690,000 ریال

  صندلی خالی : 22

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / تخت شو