در حال بارگذاری ...

روز قبل

اراک

تهران

يکشنبه 9 مهر 1402
روز بعد
 • از پایانه

  اراک

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  04:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو

  قیمت

  1,160,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  امکانات سرویس: تخت شو
 • از پایانه

  اراک

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  05:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / تخت شو

  قیمت

  1,160,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  امکانات سرویس: تخت شو
 • از پایانه

  اراک

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  06:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو

  قیمت

  1,160,000 ریال

  صندلی خالی : 3

  توضیحات:
  امکانات سرویس: تخت شو
 • از پایانه

  اراک

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  13:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو

  قیمت

  1,160,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توضیحات:
  امکانات سرویس: تخت شو
 • از پایانه

  اراک

  پایانه مقصد

  پایانه جنوب

  ساعت

  23:15

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / تخت شو

  قیمت

  1,160,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  امکانات سرویس: تخت شو
 • از پایانه

  اراک

  بین راهی

  تهران

  ساعت

  23:59

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / تخت شو

  قیمت

  1,160,000 ریال

  صندلی خالی : 17

  توجه:
  بین راهی و با سرویس اراک به کرج می باشد
  توضیحات:
  امکانات سرویس: تخت شو، پایانه جنوب/آزادی/کرج