در حال بارگذاری ...

روز قبل

خوی

تهران

شنبه 20 خرداد 1402
روز بعد
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  19:30

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1

  قیمت

  2,550,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  آقای صادق فتحعلیلو
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,550,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، آقای فیروز ولیزاده
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  20:01

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,550,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، آقای امید فلاح / آقای موسوی
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,550,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، آقای بهرام موسی زاده/ آقای موسوی
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  22:01

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,550,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، افشین طالبی
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:00

  نوع اتوبوس

  Scania Maral VIP 2+1 / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,550,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  امکانات سرویس: شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، آقای عارف جعفرلو
 • از پایانه

  خوی

  پایانه مقصد

  پایانه غرب

  ساعت

  23:30

  نوع اتوبوس

  Scania Dorsa VIP 2+1 / مانیتوردار / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو

  قیمت

  2,550,000 ریال

  صندلی خالی : 0

  توضیحات:
  امکانات سرویس: مانیتور پشت صندلی / شارژر یو اس بی / سیستم تهویه مطبوع / تخت شو، آقای رضا چراغی