در حال بارگذاری ...

روز قبل

زاهدان

بندرعباس

دوشنبه 29 اسفند 1401
روز بعد
 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  بندرعباس

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  1,450,000 ریال

  صندلی خالی : 0

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  بندرعباس

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  2,300,000 ریال

  صندلی خالی : 6

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  بندرعباس

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  2,300,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  بندرعباس

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  2,300,000 ریال

  صندلی خالی : 21

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  بندرعباس

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  2,300,000 ریال

  صندلی خالی : 8

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  بندرعباس

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  2,300,000 ریال

  صندلی خالی : 19

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  بندرعباس

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  2,300,000 ریال

  صندلی خالی : 21