در حال بارگذاری ...

روز قبل

زاهدان

بندرعباس

يکشنبه 9 مهر 1402
روز بعد
 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  بندرعباس

  ساعت

  12:30

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  1,500,000 ریال

  صندلی خالی : 41

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  بندرعباس

  ساعت

  15:00

  نوع اتوبوس

  Scania classicus 2+2

  قیمت

  1,500,000 ریال

  صندلی خالی : 44

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  بندرعباس

  ساعت

  17:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  2,350,000 ریال

  صندلی خالی : 22

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  بندرعباس

  ساعت

  18:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  2,350,000 ریال

  صندلی خالی : 25

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  بندرعباس

  ساعت

  19:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  2,350,000 ریال

  صندلی خالی : 19

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  بندرعباس

  ساعت

  20:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  2,350,000 ریال

  صندلی خالی : 24

 • از پایانه

  زاهدان

  پایانه مقصد

  بندرعباس

  ساعت

  21:00

  نوع اتوبوس

  Scania VIP 2+1

  قیمت

  2,350,000 ریال

  صندلی خالی : 23